Maritastiftelsens styre

Maritastiftelsens styre består av fire til åtte medlemmer. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret velger selv styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer. Styrets beslutning fattes ved alminnelig flertall, men minst halvparten av styret må være til stede for å være beslutningsdyktig.

Daglig leder har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett.

Styret i Maritastiftelsen konstitueres i årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år om gangen med overlappende rullering. Daglig leder møter fast styret av Maritastiftelsen.

Styret (per 31.12.20) består av følgende styremedlemmer: Gunnar Dehli (styreleder), Amy Østertun Geirdal (nestleder), Jan Dørum (ansattes representant), Stian Syvertsen, Sture Angelsen og Anneli Finnema.


Gunnar Dehli,

styreleder

Gunnar er utdannet lærer med hovedfag i spesialpedagogikk. Han har jobbet som lærer, rektor og generalsekretær. Til daglig leder han en internasjonal misjonsorganisasjon blant døve. Han har hatt styrelederverv i flere diakonale organisasjoner, og er aktiv som leder i menighet.


Amy Østertun Geirdal,

nestleder

Amy er professor med livskvalitet og mental helse som spesielt kompetanseområde. Mangeårig erfaring som sosionom, som genetisk veileder, samt erfaring som høyskolelektor og amuensis. Flere styreverv.


Stian Syvertsen,

styremedlem

Stian har 20 års erfaring fra Telenor med mange ulike lederposisjoner, inkludert flere år i Asia og nå som leder for Innkjøp- og Markedsavdeling i Telenor Norge. Han er engasjert i å skape positive tiltak for Oslo gjennom rollen som styreleder i selskapet bak Pust Kaffebar på Majorstua, samt vært med å etablere akuttovernatting for husløse.

Jan Dørum,

ansattes representant

Jan er de ansattes representant i styre. Han jobber som foredragsholder og evangelist i Maritastiftelsen og har selv brukererfaring i forhold til rus. Jan har vært med i arbeidet fra begynnelsen av. I tillegg er han også Pastor i Filadelfia Skiptvet.


Sture Angelsen,

styremedlem

Sture er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet i DNV GL (Veritas) primært innen olje og gass – i Norge, USA og Afrika. Han har vært involvert som rådgiver innen strategi, ledelse og tekniske analyser og innehatt stillinger knyttet til produktutvikling og markedsføring.Sture er videre engasjert i menighetsarbeid med økonomi og ledelse.


Anneli Finnema,

styremedlem

Anneli har engasjert seg i rusproblematikken i flere år og har et stort hjerte for mennesker som sliter med rus. Hun er utdannet markedsøkonom og har vært selvstendig næringsdrivende de siste 20 årene. Ellers liker hun å være aktiv i skog og mark.