Vedtekter for Maritastiftelsen

§ I Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Maritastiftelsen. Der det er hensiktsmessig, kan Marita brukes som kortversjon.

§ II Stiftelsens formål
Maritastiftelsen er en tverrkirkelig, diakonal stiftelse forankret i den kristne tro og Bibelen.

Stiftelsens arbeid er rettet mot personer med rus- og adferdsproblematikk. Målet med arbeidet er

å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv uten rus. Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende og rehabiliterende virksomhet, ettervern, arbeidstrening, foredrag og verdiformidling.

Arbeidet drives både nasjonalt og internasjonalt.

Maritastiftelsen skal bidra til oppstart av nye liknende virksomheter nasjonalt og internasjonalt. Dette kan gjøres gjennom inspirasjon, rådgivning og ved å bidra med økonomisk støtte, lån eller økonomiske garantier i enkeltstående tilfeller.

§ III Lojalitet mot verdigrunnlag og formål
Det forutsettes at alle ansatte, frivillige eller de som har tillitsverv ved stiftelsen og dens virksomheter, viser respekt og lojalitet ovenfor stiftelsens verdigrunnlag og formål.

§ IV Stiftelsens juridiske myndighet
Maritastiftelsen er som stiftelse en selvstendig juridisk person. Stiftelsen driver flere virksomheter som er underordnet stiftelsen. Stiftelsen kan opprette aksjeselskaper eller andre selvstendige juridiske enheter når dette anses hensiktsmessig for å fremme stiftelsens formål.

§ V Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 20 000.

§ VI Stiftelsens rettslige representanter
Styret forplikter stiftelsen rettslig. Styret kan ved styrevedtak gi styremedlemmer eller generalsekretær slik myndighet. Styret kan tildele prokura.

§ VII Styrets sammensetning og forretningsorden
Stiftelsens styre består av 4 til 8 medlemmer. Begge kjønn skal være representert i styret. Et medlem velges av og blant de ansatte. Styret velger selv styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer. Funksjonstiden er to år, der halvparten står på valg hvert år. Styrets beslutning fattes ved alminnelig flertall, men minst halvparten av styret må være til stede for å være beslutningsdyktig. Generalsekretær møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ VIII Styrets oppgaver
Styret har den øverste myndighet for all virksomhet ved stiftelsen. Styret skal blant annet:

 1. Ha det øverste personalmessige ansvar, ansette generalsekretær, fastsette generalsekretærs lønn, samt utarbeide retningslinjer for stillingen
 2. Påse at all virksomhet er i overensstemmelse med lover og regler
 3. Vedta og følge opp planer, strategier og mål for den totale driften ved stiftelsen
 4. Vedta og følge opp stiftelsens budsjetter samt godkjenne årsregnskap
 5. Gjøre vedtak om kjøp/salg/bortleie og pantsetting av fast eiendom, samt låneopptak og låneytelser
 6. Føre tilsyn med forvaltningen av gaver og arv

§ IX Stiftelsens daglige ledelse
Stiftelsens daglige virksomhet utøves av generalsekretær. Generalsekretær er øverste leder for personalet i stiftelsen. Generalsekretær kan oppnevnes som styreleder i undervirksomheter.

§ X Generalsekretærs oppgaver:

 1. Å lede virksomheten i overensstemmelse med lover og regler
 2. Å lede virksomheten i samsvar med Maritastiftelsens statutter og verdigrunnlag
 3. Å utarbeide mål, planer og budsjetter samt rapporteringer om drift og økonomi til styret
 4. Å forberede saker til styremøter, sende ut nødvendig dokumentasjon, samt delta på styremøtene
 5. Å profilere virksomheten utad
 6. Å ansette personale, fastsette lønn og eventuelt avslutte ansettelseskontrakter og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon og opplæring
 7. Å initiere nye tiltak ved behov og når aktuelle muligheter foreligger
 8. Å bidra til styrking av stiftelsens økonomi ved å utnytte de muligheter som finnes for offentlig og privat støtte

§ XI Revisjon
Revisjon av stiftelsens regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor.

§ XII Taushetsplikt
Styrets representanter har generell taushetsplikt om de saker som behandles i styret i personalsaker og i saker som berører brukere av stiftelsens ulike tilbud.

§ XIII Endring av statuttene
Alle som er ansatt eller har tillitsverv ved stiftelsen kan fremme endringsforslag. Forslag om endring behandles av styret og må ha to tredjedels flertall.

§ XIV Prosedyre ved oppløsning og avvikling av Maritastiftelsen

 1. Oppløsning av Maritastiftelsen vedtas av stiftelsens styre. Beslutningen krever behandling i to påfølgende styremøter med minimum tre måneders mellomrom. Vedtaket krever tre fjerdedels flertall i begge møtene.
 2. Ved vedtak om oppløsning, treffer styret beslutning om disponering av stiftelsens midler.
 3. Midlene skal disponeres til formål som tilgodeser stiftelsens målgrupper.
 4. Styret fungerer som avviklingsstyre dersom ikke eget avviklingsstyre oppnevnes.

Oslo, 28. november 2017