Vedtekter for Maritastiftelsen

§ I    Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Maritastiftelsen. Der det er hensiktsmessig, kan Marita brukes som kortversjon.

§ II    Stiftelsens formål
Maritastiftelsen er en ideell, tverrkirkelig, diakonal virksomhet forankret i den kristne tro, formidlet med respekt for den enkeltes overbevisning og integritet.

Målet for arbeidet er å

• bistå personer med rusproblemer
• motivere til et rusfritt liv
• hjelpe mennesker ut av uønskede livskontrollerende forhold
• støtte mennesker med ulike kombinasjoner av psykiske, sosiale og fysiske utfordringer • møte mennesker som har eksistensielle spørsmål og åndelige behov
• bidra til livsmestring og myndiggjøring av mennesker.

Arbeidet drives både nasjonalt og internasjonalt.

§ III    Medarbeidersammensetning og lojalitet mot verdigrunnlag og formål
Maritastiftelsens stab er, og skal være sammensatt av personer med ulik formell faglig kompetanse, realkompetanse og erfaringskompetanse. I tillegg utgjør frivillige en betydelig resurs i arbeidet.

Det forutsettes at alle ansatte, frivillige eller de som har tillitsverv ved stiftelsen og dens virksomheter, viser respekt og lojalitet ovenfor stiftelsens verdigrunnlag og formål.

§ IV    Stiftelsens juridiske myndighet og økonomidisposisjoner
Maritastiftelsen er som stiftelse en selvstendig juridisk person. Stiftelsen driver flere virksomheter som er underordnet stiftelsen. Stiftelsen kan opprette aksjeselskaper eller andre selvstendige juridiske enheter når dette anses hensiktsmessig for å fremme stiftelsens formål.

Maritastiftelsen kan bidra til oppstart av nye liknende virksomheter nasjonalt og internasjonalt. Dette kan gjøres gjennom inspirasjon, rådgivning og ved å bidra med økonomisk støtte, lån eller økonomiske garantier i enkeltstående tilfeller.

§ V    Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 20 000.

§ VI    Stiftelsens rettslige representanter
Styret forplikter stiftelsen rettslig. Styret kan ved styrevedtak gi styremedlemmer eller daglig leder slik myndighet. Styret kan tildele prokura. Styreleder og daglig leder i felleskap har signaturrett.

§ VII    Styrets sammensetning og forretningsorden
Stiftelsens styre består av 4 til 8 medlemmer. Begge kjønn skal være representert i styret. Et medlem velges av og blant de ansatte. Styret velger selv styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer. Funksjonstiden er to år, der halvparten står på valg hvert år. Styrets beslutning fattes ved alminnelig flertall, men minst halvparten av styret må være til stede for å være beslutningsdyktig. Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ VIII    Styrets oppgaver
Styret har den øverste myndighet for all virksomhet ved stiftelsen. Styret skal blant annet:

 1. Ha det øverste personalmessige ansvar, ansette daglig leder, fastsette daglig leders lønn, samt utarbeide retningslinjer for stillingen.
 2. Påse at all virksomhet er i overensstemmelse med lover og regler.
 3. Vedta og følge opp planer, strategier og mål for den totale driften ved stiftelsen.
 4. Vedta og følge opp stiftelsens budsjetter samt godkjenne årsregnskap.
 5. Gjøre vedtak om kjøp/salg/bortleie og pantsetting av fast eiendom, samt låneopptak og låneytelser.
 6. Føre tilsyn med forvaltningen av gaver og arv.

§ IX    Stiftelsens daglige ledelse
Stiftelsens daglige virksomhet utøves av daglig leder. Daglig leder er øverste leder for personalet i stiftelsen. Daglig leder kan oppnevnes som styreleder i undervirksomheter.

§ X    Daglig leders oppgaver:

 1. Å lede virksomheten i overensstemmelse med lover og regler
 2. Å lede virksomheten i samsvar med Maritastiftelsens vedtekter og verdigrunnlag.
 3. Å utarbeide mål, planer og budsjetter samt rapporteringer om drift og økonomi til styret.
 4. Å forberede saker til styremøter, sende ut nødvendig dokumentasjon, samt delta på styremøtene.
 5. Å profilere virksomheten utad.
 6. Å ansette personale, fastsette lønn og eventuelt avslutte ansettelseskontrakter og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon og opplæring.
 7. Å initiere nye tiltak ved behov og når aktuelle muligheter foreligger.
 8. Å bidra til styrking av stiftelsens økonomi ved å utnytte de muligheter som finnes for offentlig og privat støtte.

§ XI    Revisjon
Revisjon av stiftelsens regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor.

§ XII    Taushetsplikt
Styrets representanter har generell taushetsplikt om de saker som behandles i styret i personalsaker og i saker som berører brukere av stiftelsens ulike tilbud.

§ XIII    Endring av vedtektene
Alle som er ansatt eller har tillitsverv ved stiftelsen kan fremme endringsforslag. Forslag om endring behandles av styret og må ha to tredjedels flertall.

§ XIV    Prosedyre ved oppløsning og avvikling av Maritastiftelsen

 1. Oppløsning av Maritastiftelsen vedtas av stiftelsens styre. Beslutningen krever behandling i to påfølgende styremøter med minimum tre måneders mellomrom. Vedtaket krever tre fjerdedels flertall i begge møtene.
 2. Ved vedtak om oppløsning, treffer styret beslutning om disponering av stiftelsens midler.
 3. Midlene skal disponeres til formål som tilgodeser stiftelsens målgrupper.
 4. Styret fungerer som avviklingsstyre dersom ikke eget avviklingsstyre oppnevnes.

Oslo, 24. april 2020