MARITA WOMEN

Meny
Maritastiftelsens arbeid blant kvinner med prostitusjonserfaring

Walking the streets in Oslo by night, feeling empty and lonely

Nobody is there to help …. 

We want to be somebody. 

 

VÅRE TILTAK i MARITA WOMEN:

  • ÅPEN KONTAKT KAFE FOR KVINNER MED PROSTITUSJONSERFARING
  • ARBEIDSPRAKSIS OG INDIVIDUELL OPPFØLGING AV MULIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL, OG ANDRE SOM ØNSKER Å KOMME SEG UT AV PROSTITUSJON
  • BOFELLESSKAP FOR KVINNER UTSATT FOR MENNESKEHANDEL

 

Kort historie:

Maritastiftelsen har i mange år bidratt med forebyggende, oppsøkende og skadereduserende arbeid i arbeid. Maritastiftelsens kafe i Oslo, kalt Maritakafeen, og som fungerer som en motivasjons- og relasjonsbyggende kafe som henvender seg til mennesker som lever med store livsutfordringer pga rusmisbruk og prostitusjon. 

Helt siden vi startet opp med Maritakafeen og vårt oppsøkende arbeid i Oslos gatemiljøer i 1995, har vi hatt tett kontakt med kvinner med tilknytning til gateprostitusjon. Tidligere var rus- og prostitusjonsproblematikk som regel to sider av samme sak. Flesteparten av disse kvinnene var som regel norske, heroinavhengige, men etter 1999 la vi merke til at stadig flere av jentene kom fra andre land. De færreste av disse hadde synlige rusproblemer, og vi oppdaget snart at disse jentene hadde problemer som bød på en helt annen type tilnærming. De var i behov av andre tilbud enn det vi hadde hatt frem til da. 

I 2008 startet Maritastiftelsen et prosjekt som fikk navnet ”Ny karriere” hvor målet var å gi utenlandske kvinner i prostitusjon nytt håp og skape andre alternativer til prostitusjon som livsgrunnlag. Prosjektet ble delt inn i flere faser:

  • etablere kontakt med kvinner i målgruppa (Maritakafeen og oppsøkende)
  • gi arbeidspraksis på veien til å komme ut av prostitusjon 
  • gi støtte og hjelp til å finne annet arbeid, i Norge eller i hjemlandet
  • etablere egnet botilbud med oppfølging til den som trengte det. 

Etter at prosjektperioden var over, ble prosjektet i 2013 videreført som en ny avdeling med samme fokus som fikk navnet Marita Women.

Marita Womens team har 5 ansatte i ulike stillingsprosenter og 13 frivillige.

 

Kristne og «horer» Mange av de kvinnene vi møter, sier at deres Gudstro er veldig viktig for dem. De fleste beskriver et liv med mye skyld og skamfølelse. De opplever at det livet de lever, bryter veldig med de verdiene de egentlig står for, og at de selv blir ødelagt både fysisk og psykisk.  For mange er det vanskelig å ha et skjult liv som familien ikke skal vite om, det gjelder også i forhold til kirken. Noen forteller at de erfarer å bli stigmatisert, de har opplevd å bli kalt horer og kan kjenne på holdninger om at de ikke er velkomne inn i det kristne fellesskapet. Samtidig ber de til Gud om tilgivelse, hjelp og beskyttelse. For mange er det veldig viktig å ha et åndelig hjem i en kirke. Flere kaller derfor Maritakafeen sin kirke og sitt åndelige hjem som de kan komme til for å be og få åndelig hjelp og oppmuntring. 

 

Hvem vi møter?

ARBEIDSINNVANDRING

I Marita Women møter vi altså kvinner (og transpersoner) hvor de fleste har prostitusjonserfaring. Mange av disse kommer som arbeidsinnvandrere, ofte fra Afrika eller øst Europa, drevet av en drøm om et bedre liv for seg selv og ikke minst for sin familie. Håpet var å få seg en ordinær jobb. Slike drømmer utnyttes ofte av kyniske mennesker som beriker seg gjennom å manipulere eller presse kvinnene på ulike måter kvinnene til prostitusjon.

Prostitusjon er ofte for disse kvinnene ikke et bevisst ønsket valg. Det er en overlevelses strategi fordi de opplever at de har få andre reelle valgmuligheter til å klare seg økonomisk.

 

FATTIGDOM 

Fattigdom gjør at mennesker også er villige til å ta store sjanser for å søke lykken andre steder. Noen vet at jobbtilbudet kan handle om prostitusjon, andre får tilbud om ulike jobber som viser seg å ikke stemme. Hjelp til å komme til Europa finansieres ofte av bakmenn, og kvinnene får da i etterkant et krav om å tilbakebetale en urimelig høy gjeld (tre hundre til femhundre tusen er ikke uvanlig) med påfølgende trusler om hva som kan skje hvis de ikke følger opp dette. Ofte kan det være mennesker som kvinnene selv har et visst tillitsforhold til, f.eks. familiære bånd som gjør at de stoler på de løftene som blir gitt om å få arbeid. Mange av de kvinnene vi møter gir uttrykk for at de bærer familiens økonomiske framtid på sine skuldre, og at deres bidrag er avgjørende for at familien kan få dekket grunnleggende livsbehov, skolegang og utdanning. Manglende utdanning, manglende ID-dokumenter, språk barrierer, etnisitet, dårlige skrive- og leseferdigheter er ofte hindre som effektivt setter en stopper for å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge. Vi beveger oss i et felt hvor sosialt arbeid møter jus og hvor jussen ofte setter rammende for hvilket handlingsrom som finnes i forhold til oppholdstillatelse og tilgang til hjelp. 

 

MENNESKEHANDEL/ HUMAN TRAFFICING

Menneskehandel handler om at mennesker på ulike måter blir lurt og tvunget inn i tvangsarbeid og prostitusjon. Dette ødelegger livet til mange, spesielt kvinner og barn. Dette er en grov krenkelse av menneskeverdet og er forbundet med omfattende internasjonal kriminalitet.  Barna til kvinnene vi møter tenker vi er ekstremt utsatt for å selv bli ført inn i tvungen prostitusjon eller annet tvangsarbeid.

SEX TRAFFICKING ER TVUNGEN PROSTITUSJON, mennesker blir fratatt sin frihet, sin verdighet og blir utsatt for umenneskelige overgrep og grove krenkelser som bryter ned et menneske. Mennesker kan bli tvunget/ solgt/ lurt inn i et liv de hater, blir grovt utnyttet og fornedret og er offer for grov kriminalitet gjennom menneskehandel. Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Det fratar mennesker deres frihet som menneske, ødelegger og dreper, degraderer menneskeverdet, splitter familier og ødelegger lokalsamfunn.

Det er ofte vanskelig å avdekke hvem som er utsatt for dette, da kvinnene og deres familier ofte selv blir truet på livet hvis de bidrar til å avsløre deres bakmenn. Norske myndigheter har internasjonalt forpliktet seg til å bidra med hjelp for å identifisere og hjelpe mennesker som er mulig offer for menneskehandel. Derfor kan mennesker som identifiseres som mulige ofre for menneskehandel få innvilget en midlertidig oppholdstillatelse med rett til bolig, helsehjelp og beskyttelse, en ordning som kalles refleksjonsperiode.  I begrepet refleksjon ligger det også en målsetning om å gi den enkelte tid til å reflektere over om en ønsker å anmelde eventuelle bakmenn. 

 

 

MARITA WOMEN

 

 

KontaktHvordan kan du bidra?

Du kan støtte oss økonomisk! Dette arbeidet er et «underskuddsprosjekt» økonomisk, Vår største belønning er å se resultatene i form av forvandlede liv! 

Eller du kan

- VIPPSE oss på #14425

- Sende "maritavenn" til 2160 og gi 200kr i mnd

- Sende "marita200" til 2160 og gi 200kr i engangsbeløp

Powered by Cornerstone