Mange ulike faktorer kan føre til at livet blir tungt og at man føler at man ikke mestrer de hverdagslige tingene lenger. Når motgangen blir for bratt, faller mange utenfor arbeidslivet.

Arbeid er ikke bare noe som genererer inntekt, men det gir oss også et sosialt nettverk, en opplevelse av å bidra og noe å fylle hverdagene med. I midten av november holdt to av våre avdelingsledere i Maritastiftelsen, Nils Rune Kind og Martin Rosenhoff, et foredrag med overskriften: ”Hva er viktige kriterier for mestring og hvordan tilrettelegger vi for dette i Maritastiftelsen?” Vi tok en prat med Martin for å høre mer om hvorfor arbeidspraksis og mestring er gode redskap og virkemidler for å hjelpe mennesker tilbake til livet.

Det å legge til rette for at folk både skal få oppleve mestringsfølelse og en økt selvtillit er noen av de viktigste ingrediensene i det arbeidet vi gjør til daglig.

Mestringsfølelse er viktig for å takle påkjenninger

Hvordan vil du definere begrepet mestring?”- Det finnes flere gode definisjoner på begrepet mestring, men selv syntes jeg følgende sitat oppsummerer det godt: ”Mestring er evnen til å takle stress og påkjenninger slik at man får et godt utfall til tross for et dårlig utgangspunkt.” Det sies også at mestring er evnen til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger det som kan klares på ren rutine, sier Martin. Er det slik at denne evnen må være medfødt? – Absolutt ikke! Både teori og praksis viser at evnen til mestring kan læres. For oss som jobber med arbeidspraksis er dette en avgjørende faktor for at jobben vi gjør skal lykkes.

Det å legge til rette for at folk både skal få oppleve mestringsfølelse og en økt selvtillit er noen av de viktigste ingrediensene i det arbeidet vi gjør til daglig. – Det er også slik at noen mennesker klarer å oppnå mestring til tross for et vanskelig utgangspunkt uten særlig stor hjelp fra omverdenen. Disse blir gjerne kalt løvetannbarn, og statistikken viser at ca 25-30% av menneskene med et slik utgangspunkt klarer seg godt. Det som er fellesnevneren i alle suksesshistoriene er at de har hatt en eller flere personer utenfor situasjonen som har sett dem og oppmuntret dem, sier Martin.

Grunnlaget for god mestring

Dere ble altså utfordret til å ha et foredrag som handlet om hvordan vi legger til rette for mestring i Maritastiftelsen. Hvordan vil du oppsummere dette for våre lesere? – For min del var det å forberede seg til et slikt innlegg en interessant reise i seg selv. Gjennom arbeidet vi gjør forholder vi oss til mestring, men på en noe ubevisst måte. Da vi begynte å evaluere oss selv og hvordan vi jobber i det daglige, så vi raskt at det var seks områder som utmerket seg. Disse utgjør mye av grunnlaget for vårt arbeid, og er med på legge til rette for mestringsfølelse hos de vi ønsker å hjelpe. De seks ”grunnsteinene” er tillit, respekt, sannhet, trygghet, trivsel og Guds ord. Alle disse er kjente begreper, og k an lett oppleves som floskler. Men da vi begynte å se på innholdet i hver og en av dem, lærte det oss mye om hvordan viarbeider i det daglige i begge våre avdelinger for arbeidspraksis, sier Martin. Kan du kort si noe om hva dere legger i de ulike begrepene?

Det sies også at mestring er evnen til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger det som kan klares på ren rutine, sier Martin.

TILLIT:

– I våre øyne er tillit et av de mest grunnleggende elementene for mestring. I Marita Brukthandel Oslo og Mjøndalen, viser vi våre deltagere ofte denne tilliten før de selv har gjort seg fortjent til den, og det er fantastisk å se hvor mye det kan bety for et menneske å bli vist tillit. Vi har stor tro på det gode i hvert menneske, og ser at en person som blir vist tillit i de fleste tilfeller ønsker å forvalte denne tilliten på en god måte.

RESPEKT:

– Den neste grunnsteinen i vårt mestringsarbeid er respekt. Ordet respekt betyr opprinnelig ”se på nytt”, og gjennom dette ønsker vi å gi folk en ny sjanse til å vise hvem de er og hva de evner. Vi tror at alle mennesker har samme verdi og at vi alle har noe å lære av hverandre. Ved å vise mennesker respekt kan vi hjelpe dem å se sine muligheter, og tørre å drømme.

SANNHET:

– Det tredje elementet er sannhet. En grunnleggende holdning i hele Marita er at vi skal være sanne og ekte. Vi skal vise høy grad av integritet, tørre å være ærlige om oss selv og våre liv, og vi vil at dette skal smitte over på dem vi ønsker å hjelpe. Det er lov å ha en dårlig dag! Det handler også om å snakke sant om det positive vi ser i hverandre, enten vi er ansatte, deltagere i arbeidspraksis eller frivillige. Gang på gang ser vi at mennesker som tar til seg det positive de får av tilbakemelding får en blomstrende selvtillit, som igjen er en svært avgjørende faktor for å oppleve mestring i eget liv.

TRYGGHET:

– I enhver arbeidssituasjon er tydelig kommunikasjon med på skape trygghet. Det er lettere å oppleve mestring når du er trygg på hvilke oppgaver det forventes at du utfører, og når du får tilbakemeldinger på at forventningene er innfridd. For enkelte som er hos oss i arbeidspraksis handler trygghet også om å forstå at vi ikke er ute etter å ”ta” dem, men kun ønsker å se dem blomstre og fylle sitt potensiale.

TRIVSEL:

– Vi tror også at trivsel er en viktig faktor for å kunne kjenne på en god mestringsfølelse. Vi ønsker derfor å gi våre deltakere god oppmerksomhet i et godt fellesskap. Vi ønsker dessuten å være til stede i samtalene, og gi den enkelte en god oppfølging. Tilbakemeldingene vi får fra mange av våre deltakere er at de blir møtt av et miljø fylt av kjærlighet og omsorg, og at dette gjør arbeidsplassen til et inkluderende, utviklende og stimulerende sted å være. Når dette kombineres med utviklende og stimulerende arbeidsoppgaver, hvor man helt konkret ser resultatene av den jobben man gjør, tror vi det er med på å legge et godt utgangspunkt for mestring hos den enkelte.

GUDS ORD:

– Den sjette grunnsteinen i vårt fundament for mestring er Guds ord. Gjennom fokus på bibelens ord, og et kristenliv i praksis, tror vi Gud er med på å hjelpe mennesker frem mot mestring i eget liv. Vi ønsker å vise at Gud ikke er en passiv tilskuer, men at Han kan være en virksom kraft i den enkeltes liv. Om vi kan hjelpe mennesker å forstå at Han er en god Gud som elsker dem og har en god plan for deres liv, tror vi det gir det beste mulige utgangspunktet for mestring.

Vi vil se mennesker og løfte dem opp

I hvor stor grad opplever du at dere lykkes med å gi mennesker en opplevelse av mestring? – Mitt inntrykk er at vi legger til rette for dette på en god måte. Gjennom brukerundersøkelser gir deltagerne selv uttrykk for at de føler stor grad av mestring gjennom arbeidet de gjør, og det er enormt givende også å se dette med egne øyne i deres liv. For noen handler det om å tørre å ta en utfordring som tidligere ville føltes for stor. For andre handler det om å se konkrete resultater av jobben de gjør, som f eks at varer i en utstilling de har laget selges med en gang, forteller Martin. – Jeg tror aldri vi kommer til å bli utlært eller kommer i mål på hvordan vi kan gi en ennå bedre oppfølging. Men gjennom et genuint ønske om å se mennesker og å løfte dem opp tror jeg hvem som helst kan få følge mennesker et langt stykke på deres vei mot mestring og et bedre liv, avslutter Martin.